Een serie unieke Nederlandse studieboeken


Eigentijds, Nederlandstalig, bijbelgetrouw, academisch verantwoord niveau

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw ontmoet Herman ter Welle, directeur van Evangelisch Centrum In de Ruimte in Soest in Noorwegen de bijbelleraar Thoralf Gilbrant. Deze laat hem  een 5-delige serie bij de bijbel zien die door hen was uitgegeven en waarvan de productie ook in de Verenigde Staten in voorbereiding was onder de naam “Complete Biblical Library”. Ter Welle is onder de indruk van het concept, maar terug in Nederland komt hij tot de conclusie dat de Noorse opzet veel te summier is voor het Nederlandse publiek, dat theologisch om meer kwaliteit vraagt.

Hij benadert de nieuwtestamenticus drs. Gijs van den Brink en de classicus drs. Henk Courtz om het concept uit te werken voor de Nederlandse context. Zij werken vanaf 1980 aan de productie van het eerste boekdeel Matteüs. In datzelfde jaar wordt Ds. J.C. Bette benaderd om als redacteur-manager het project te leiden. Vanaf 1986 verschijnt er gemiddeld een boekdeel per jaar in de serie bij het Nieuwe Testament (SBNT).

In 1998 raakt “In de Ruimte” met al haar geledingen (waaronder de Studiebijbel) in een faillissement, maar in 1999 wordt de uitgave van de StudieBijbelserie voortgezet door de daartoe door J.C. Bette en G. van den Brink opgerichte stichting “Centrum voor Bijbelonderzoek”. Vanuit dit centrum worden tussen 1999 en 2003 de laatste vier delen van het Nieuwe Testament uitgegeven.

In 2003 wordt gestart met de twaalfdelige uitgave van het Oude Testament (SBOT). Hiervoor wordt de oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul aangetrokken. Door de omvang van het Oude Testament wordt besloten de opzet iets te wijzigen waardoor de serie niet al te groot zou worden. In 2004 verschijnt het eerste deel (Genesis – Exodus).

In 2015 is de hele 29-delige boekenserie voltooid.

Inhoudelijke verdieping

Bijbelcommentaar voor ieder vers

 1. Een inleiding op elk bijbelboek met aandacht voor de opbouw van de bijbelboeken.
 2. Een vers-voor-vers verklaring. Niet alleen aandacht voor de boodschap in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd.
 3. In het OT aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met buitenbijbelse overleveringen over bv. schepping en zondvloed, en verdragsteksten.
 4. Integraal wordt de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF) en die van het Oude Testament (Biblia Hebraica Stuttgartensia) gepresenteerd. Van elke tekstvariant in het NT worden de voornaamste handschriften vermeld als ook de tekstkeuze van een aantal moderne vertalingen.
 5. Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse en Hebreeuwse woorden, waarmee iedereen de Griekse en Hebreeuwse tekst kan lezen.
 6. Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen.
 7. Elk Grieks woord heeft een verwijzing naar woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 8. Woordstudies van elk Grieks woord in het NT. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Nederlandse concordantie.
 9. Vijftien moderne vertalingen worden systematisch met elkaar vergeleken.
 10. Een synopsis van de vier evangeliën, een Griekse grammatica en verder artikelen over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen.
 11. Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.

StudieBijbel Boekenserie

Updated on 2017-09-26T13:18:42+00:00, by CvB.